CSR


Kemibolaget, Kempartner och Oceans CSR-policy

Denna CSR beskriver hur vi jobbar med socialt ansvar och värnar om vår omvärld. Ett aktivt ansvarstagande för en hållbar utveckling är en förutsättning för jordens fortlevnad. Vi vill vara en aktiv part i detta viktiga arbete - nu och i framtiden – ”för nästa generation”.
För att denna policy skall bli verklighet kommer vi att engagera alla i företaget. Uppföljningar görs och redovisas i samband med företagets ISO revisioner. Kunskap, medvetenhet och engagemang för miljöfrågor är grunden för att vi skall lyckas med vårt CSR-arbete.

Etik
 • Globalt ansvar – vi och våra leverantörer ska leva upp till kraven på mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållande, ta avstånd från barnarbete samt uppfylla kvalitets- och miljökrav. 
 • Säkra produkter – vi tar ansvar för att våra produkter i alla led är säkra och inte skadar människor, djur och vår miljö.
 • Gott samvete – vi köper, tillverkar och säljer bara varor som vi kan stå upp för och gör bara affärer med leverantörer och kunder som vi har förtroende för.
Miljö
 • Vi skall verka för en optimal effekt med minimal miljöpåverkan i produktens hela livscykel. En miljöinriktad produktutveckling skall ständigt vara i fokus och miljöutvecklingen skall ligga före miljömyndigheternas krav. En miljöriktig och effektiv produktion med lägsta möjliga miljöpåverkan och med välutbildad personal skall understryka våra ambitioner till en hållbar utveckling.
 • Hållbart sortiment – vi ska underlätta för konsumenten att göra klimat- och miljömedvetna val. Därför är vårt produktionsbolag den första Klimatneutrala kemiproduktionen i EU. Vi har därför också utvecklat den första helt Klimatneutrala produkten, Dubbeldryg tvättmedel som halverar utsläppen CO2 i jämförelse med andra tvättmedel.
 • Begränsad klimatpåverkan – vi ska minska användningen av fossil energi. Våra transporter av varor ska vara miljöeffektiva. Vår elanvändning ska vara energieffektiv. Vi är därför delägare i Falkenberg energi och köper all vår el från Vindkraft. Vi ställer krav att våra transportföretag är miljöcertifierade och har ett program för att minska användningen av drivmedel.
 • Hållbar resursförbrukning – vi ska tillverka miljöanpassade produkter så långt som möjligt. Detta gäller även allt insatsmaterial vi förbrukar i produktion och i säljarleden. Vi källsorterar för återvinning för en hållbar utveckling.
Socialt ansvar
 • Nöjda medarbetare och likabehandling – Vi ska stå för gemenskap, lojalitet och respekt, där alla är aktiva och tar ansvar för arbetsuppgifterna och varandra. Vi ska inte diskriminera någon på grund av kön, religion, etnisk tillhörighet, funktionshinder etc. Alla medarbetare skall ges utrymme att växa.
 • Mänsklighet i affärer – våra kunder, leverantörer och samarbetspartners ska kunna känna tillit och ha förtroende för alla bolagen inom Kemibolaget och dess medarbetare. Vi vill skapa respekt och förtroende med ärlighet som bas.
 • Samhällsengagemang – vi ska alltid upplevas som en god samhällspartner som tillverkar produkter som är bra för nästa generation.
 • Vår uppförandekod följs upp och respekteras av våra leverantörer (Se Kemibolagets uppförandekod)


Miljöprojekt
 • Vi har flera olika projekt som vi stöttar:
 • I Etiopien har vi 2013 bidragit med flytande tvättmedel till en by med ensamstående mödrar som sedan tappar upp tvättmedlet i flaskor och säljer vidare för att på så vis försörja sig.
 • Vi planterar träd i Afrika för vår Klimatkompensation 2015. Detta projekt är UN sanktionerat och kontrolleras av RESPECT.
 • Vi har under 2012-2014 varit med och investerat klimatkompensations pengar i att bygga kraftverk för en miljöriktig energiförbrukning i Indien.
 • Under 2018 har vi investerat i ett projekt i Laos för att skapa förnybar energi. 
 • Klicka här för att se projektet:
 • https://www.southpole.com/sv/projects/xenamnoy-1-hydropower-project-laos
​​​​​​​
 • Vi sponsrar BRIS Barnens rätt i samhället 
COLOURBOX10924785COLOURBOX10924785
COLOURBOX10924785